DA EN

Lejeren/co-driveren accepterer følgende

1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr iøvrigt) til det på lejekontrakten nævnte kontor. Afleveres bilen udenfor udlejningskontorets åbningstid anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstidspunkt. Afleveringen skal ske til det på side 1 nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun omstående tidsrum, og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse af FAROE CARS. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, eller ved manglende betaling, falder ind under straffelovens § 293. 

2. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand indenfor gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for FAROE CARS. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og erkender at være ansvarlig for brændstofforbruget samt at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.

3. Bilen må kun føres af lejeren og co-drivere, som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Aldersgrænserne for leje er 21 år. 
Føreren skal have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år. Bilen må ikke benyttes: 
a) til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte med mindre lejer har de nødvendige bus-, taxi- eller godskørselstilladelser. 
b) til at slæbe eller trække andet køretøj eller påhængsvogn/trailer med mindre bilen er udstyret med godkendt trækkrog og de tilladte belastningskrav er overholdt. 
c) til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el.lign. 
d) til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanlig slid, med mindre den lejede bil er konstrueret til formålet. 
e) til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus- og markveje. 
f) til hunde eller andre husdyr medmindre det er elektronisk påført lejekontrakten. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring. 
g) af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin. 
h) tagbagagebærer må ikke monteres. 

4. Lejeren/co-driveren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for på begæring, til udlejeren at betale: 
a) de på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning. 
b) FAROE CARS kan af praktiske årsager ikke altid besigtige bilen ved lejens ophør - hvorfor lejers ansvar for evt. skader først ophører når vores klargøring besigtiger bilen, dette dog max. 2 timer efter lejens ophør.
c) gebyr for eventuel levering/afhentning samt afregning af km til nærmeste udlejningskontor, såfremt udlejerens skriftlige samtykke ikke foreligger. 
d) alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings-, færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges bilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.  
e) sådanne udgifter - herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres udlejeren af lejeren. 
f) udlejerens udgifter til reparation af skader på køretøjet, samt evt. følgeskade, opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer eller co-driver, uanset tegnet forsikring, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer m.m. Afleveres køretøjet i særlig beskidt eller snavset tilstand kan FAROE CARS opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring i denne forbindelse, uanset evt. tegnet forsikring. 
g) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. 
Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør de maksimale beløb pr. skade en selvrisiko på kr. 6.000 samt afsavn pr. dag kr. 450. 
Ovennævnte beløb vil ikke blive gjort gældende, hvis lejeren på forhånd har tegnet selvrisikoforsikring ved påtegning af den gældende rubrik på denne kontrakts side 1.
Forsikringen dækker ikke lejerens egne genstande, dette gælder også hvis lejerens egne genstande er fastmonteret. 
Forsikringen dækker ikke glas, dæk og vejhjælp.
h) Hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko og afsavn, som beskrevet i punkt 4 f. Lejer skal straks informere FAROE CARS, når lejer er blevet opmærksom på, at nøglen er væk. Hvis dette udelades vil der automatisk blive opkrævet selvrisiko og afsavn. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Ved grov uagtsomhed kan lejer gøres ansvarlig for tab. 
i) Ved beskadigelse af køretøjet, herunder thermo, alukasse, presenning, konstruktionen, samt skader der sker ved påkørsel af for lav åbning eller lofthøjde i portåbning, parkeringskælder og bro/viadukt vil der ALTID være en obligatorisk selvrisiko på kr. 6.000 uanset tegning af selvrisikoforsikring. Selvrisiko vil også blive opkrævet på følgeskader fra ovennævnte påkørsler, på markiser, porte, viadukter, p-kældre, stolper m.m. 
j) LEJEREN/CO-DRIVEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A) - I) NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE. 

5. Lejeren og enhver i medfør af foranstående pkt. 3 berettiget fører er forsikret ved en motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han iøvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring, tegnet i det land hvor bilen er indregistreret. Lejeren accepterer endvidere at han skal beskytte udlejerens og dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid: 
a) at skaffe navn, adresse og evt. registrerings nummer på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. 
b) ikke at anerkende ansvar eller skyld. 
c) ikke at forlade bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille udlejeren udførlig beskrivelse af uheldet med tegning og udfylde skadeanmeldelse. 
d) kontakte den nærmeste af udlejningskontorer pr. telefon - selv i tilfælde af småskader. 
e) omgående underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade. 

6. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand eller person i bilen, før eller under udlejningsperiode i henhold til denne kontrakt, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren skal holde udlejeren skadesløs for krav som følge af sådanne tab eller skader. Lejeren er indforstået med at forsvare udlejerens interesser og godtgøre udlejeren eventuelle omkostninger i denne forbindelse. 

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af FAROE CARS. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.lign. ikke blive refunderet. Man skal kunne referere til udlejningskontoret samt navnet på den person, man har talt med. 

8. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige medmindre de er aftalt skriftligt. 

9. NÆRVÆRENDE KONTRAKTS BESTEMMELSER SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED DANSK RETSPRAKSIS OG RETTE VÆRNETING ER TÓRSHAVN. 

10. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel. 

11. LEJEREN GIVER VED SIN UNDERSKRIFT SAMTYKKE TIL AT UDLEJER PÅ LEJERS KREDIT- KORT/BETALINGSKORT TRÆKKER BETALING FOR DE UDGIFTER, SOM UDLEJER HAR HAFT TIL REPARATION OG AFSAVN EFTER KOLLISIONS- ELLER ANDEN SKADE PÅ BILEN.
a) Lejeren kan tilbagekalde dette samtykke ved skriftligt at meddele dette overfor udlejer. Tilbagekaldelsen kan dog ikke ske efter kollisionens/skadens indtræden.
b) Ved tilbagekaldelse forbeholder udlejer sig retten til at bringe lejeforholdet til ophør.

Færøerne består af 18 øer og der bor 53.500 indbyggere. Bliv klogere på Færøerne

Læs mere

Seværdigheder er der mange af på Færøerne. Her får du et lille indblik i de mange muligheder.

Læs mere

Alle vores pakkerejser inkluderer flyrejser - og vi flyver med Atlantic Airways eller SAS

Læs mere

Vi arrangerer både individuelle og grupperejser til Færøerne.

Læs mere

Færøerne første gang - med guide. 8 dage inkl. fly, hotel og 3 udflugter. Pris pr. person fra kr. 13.695,-

Læs mere

Weekend på vores fantastiske øer. 3 dage inkl. fly og hotel. Pris pr. person fra kr. 2.295,-

Læs mere